REGULAMIN KONKURSU  „JADEK -NIEJADEK”

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu  (zwanego dalej: Konkursem „Jadek- niejadek” ) jest Fundacja „Rycerze i Księżniczki” ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 52F, lok.89 ,03-982 Warszawa pod numerem KRS: 0000557412 oraz NIP: 1132889703, REGON: 361521788.

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Konkurs będzie trwał od dnia 24.07.2017 do 06.08.17 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 07.08.2017  roku na stronie na profilu Facebook Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/RycerzeiKsiezniczki/

1.4. W konkursie może wziąć udział każdy. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie. 

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:

a.    Umieszczenie fotografii lub przepisu ulubionego dania  pod postem konkursowym Organizatora „Jedzeniowy szał”  w formie zdjęcia lub przepsiu.

b. Udostępniając post na swoim Facebook-u zwiększasz szanse wygranej w konkursie.

c. Wygrywa 10 osób wyłonionych poprzez największą ilość reakcji pod zdjęciem uczestnika.

d. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 07.08.2017 r. na stronie głównej Facebook fundacji pod adresem https://www.facebook.com/RycerzeiKsiezniczki/ oraz uczestnicy, którzy wygrali zostaną powiadomieni poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

2.2. Uczestnik Konkursu może przesłać nie więcej niż jedną fotografię  w postaci zestawienia lub kolażu w komentarzu pod postem konkursowym oraz zamieścić jeden ulubiony przepis swojego jadka lub niejadka.

2.3. Praca nie może zawierać:

a) treści niezgodnych z obowiązującym prawem ,

b) nazw,  firm  lub  logo  istniejących  przedsiębiorstw  i  podmiotów  innych  niż Organizator;

c) treści pornograficznych;

d) treści promujących alkohol, produkty tytoniowe, gry hazardowe lub ich użycie.

2.3. Nadesłanie Fotografii oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację Fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

2.4. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.

3.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodami w Konkursie są:

a. Miejsca od 1 do 3 otrzymają : Kubek, świnkę skarbonkę, czapkę z daszkiem, smycz, długopis oraz zestaw balonów.

b. Miejsca od 4 do 6 otrzymają: Świnkę skarbonkę, czapkę z daszkiem, smycz, długopis oraz zestaw balonów.

c. Miejsca od 7 do 10 otrzymają : Czapkę z daszkiem, smycz, długopis oraz zestaw balonów.

3.2. Ogłoszenie wyników nastąpi do poniedziałku 07.08.2017r. poprzez opublikowanie ich na profilu

organizatora pod adresem https://www.facebook.com/RycerzeiKsiezniczki/ 

3.3.Fotografie oraz/lub przepisy zostaną zamieszczone na profilu https://www.facebook.com/RycerzeiKsiezniczki/ na Facebooku dzień po zakończeniu konkursu nie później niż dnia 07.08.2017 roku.

 

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

4.2. Do uczestników wygrywających konkurs zostanie wysłana nagroda zgodnie z zajętym miejscem do 7 dni roboczych po potwierdzeniu dokładnego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu dla kuriera.

4.3. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani

otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu przez akceptacje Regulaminu, oświadcza,  że Fotografia jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

5.2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych Fotografii oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych Fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn.zm

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również

 dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

6.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik

Konkursu o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia

rozpatrzenia reklamacji.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych  lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

7.3 Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem  zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

8.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

8.3. Każdemu uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu. Wyrażenia zgody odbywa się poprzez wzięcie udziału w konkursie, umieszczenie fotografii, komentarza.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępnianym na pisemną prośbę przesłaną pod adres fundacji. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej www.rycerzeiksiezniczki.pl. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.

9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.

yerli porno pendik escort kartal escort toplu sms hizmeti Kocaeli Escort